Our Service

Terms & Conditions

  • ޕީއެންޑީ ހުޅުވިފައި ހުންނާނީ ހެނދު 9 އަކުން ރޭގަނޑު 10 އަކަށެވެ. (ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހަކު)
  • މުދަލާއި ގުޅިގެން ދައްކަން ޖެހޭ ނުވަތަ ހަވާލުވާން ޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއަކަށް ޕީއެންޑީއަކުން ޒިންމާއެއް ނުވާނެ އެވެ. ޕީއެންޑީން ފޯރުކޮށްދޭނީ ހަމައެކަނި އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް މުދާ ގެންގޮސް ދިނުމުގެ ހިދުމަތެވެ.
  • އެކްސްޕެރެސް ޑެލިވަރީ އަދި އާއްމު ހިދުމަތްދޭ ގަޑިން ބޭރުގައި ހިދުމަތް ދެވޭނަމަ އެކަމަށް އިތުރު ޗާޖެއް ކުރާނެ އެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހިދުމަތްދެވޭނީ އެކަމަށް އެދުމުން ޕީއެންޑީން އެކަމަށް އެއްބަސްވެއްޖެ ހާލަތެެއްގައި އެކަނި އެވެ.
  • ޕީއެންޑީއާއި ހަވާލު ކުރާ މުދާ އެ ލިބެންވާ ފަރާތަކުން އެދިގެން ބޯޓަކަށް ނުވަތަ އެނޫން ވެސް އިތުރުން އެހެން ބަޔަކާއި ހަވާލު ކުރުމަށްފަހު މުދާ ގެއްލިގެން ނުވަތަ ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ޕީއެންޑީއިން ޒިންމާއެއް ނުވާނެ އެވެ.
  • އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި އެޗްޕީއޭގެ ގަވައިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލު ކުރައްވާ, ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޕް ނުވަތަ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ހިދުމަތް ހޯއްދެވުމަށް އެދިލައްވަމެވެ.
  • Our service hours are 9:00am - 10:00pm Sat-Thur ( Friday Closed )
  • PND shall not be resposible for any financial transactions on behalf of the client. Our service will be limited to pickup/drop-off only
  • Express delivery/Delivery during non-working hours are subject to additional delivery charges & approval by PND team
  • PND shall not be deemed responsible for any damage/loss of items once the item has been handed over to third party (Eg: Boats, Air Cago, Etc)
  • In adherence to health safety protocols by HPA, we highly recommend all our clients to make their request via our Mobile App / Online Website